Jessica Jones

|共1篇|

方俊傑:病態劇徒看 Marvel 霸權

夜魔俠的對手只是一個有財有勢的黑社會頭目,Jessica Jones 卻要跟可以操控他人心靈的變態佬周旋,比較超現實,比較似漫畫英雄;Jessica Jones 又成功帶出另一位刀槍不入的英雄 Luke Cage,二人將來會唔會成為夫妻就未知,但留低的身世疑問足夠引人入勝。